Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti divās programmās:

1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (programmas kods 23017111),

2) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (programmas kods 23017111),

Jaunums – SPORTA klases komplektēšana, uz kuru tiek aicināti tie nākamā mācību gada 7. klašu zēni un meitenes, kas savas turpmākās gaitas jau tagad redz profesionālajā sportā (piemēram, tie sestklasnieki, kuri jau šobrīd trenējas volejbola, futbola, basketbola, hokeja un rokasbumbas klubos).

Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā Rūdolfa Blaumaņa ielā 27 pieņem no 3. līdz 21.jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem. Dokumentus var iesniegt arī tikai vecāki. Vēlams līdzi ņemt jau aizpildītu vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā).

3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm – ģimnāzijā neuzņem!

4. Skolēnus, kuriem 6. klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles un jākārto iestājpārbaudījums/-i:

4.1. vecāki piesaka skolēnu iestājpārbaudījumam/-iem pa tālruni 65237551 līdz 6.jūnija plkst.16:00;

4.2. iestājpārbaudījumu/-us skolēni kārtos 7.jūnijā:

4.3. iestājpārbaudījuma/-u rezultāti vecākiem tiks paziņoti telefoniski;

4.4. pēc rezultātu paziņošanas par uzņemšanu, skolēns kopā ar vecākiem iesniedz dokumentus ģimnāzijas kancelejā.

5. Ja objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 21.jūnijam, tad:

5.1. 21., 22.augustā ir iespējama papilduzņemšana,

5.2. iestājpārbaudījumu/-us kārto 23. augustā:

6. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),

6.2. 6. klases liecību,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!