Sākums Skola

Metodiskās padomes (MP) sastāvs 2023./2024.m.g.

 1. Rita Kļaviņa – direktora vietniece izglītības jomā, MP vadītāja
 2. Valerjans Vizulis – ģimnāzijas direktors
 3. Skaidrīte Ozoliņa – izglītības metodiķe
 4. Malda Dilbeka – izglītības metodiķe
 5. Anita Grigaloviča - bibliotekāre
 6. Dace Druveniece - direktora vietniece ārpusklases darbā
 7. Biruta Lasmane – direktora vietniece informātikas jautājumos, MJ vadītāja
 8. Edīte Vārna – MJ vadītāja
 9. Inga Ermansone – MJ vadītāja
 10. Laura Umbraško – MJ vadītāja
 11. Inga Saulīte – MJ vadītāja, arodkomitejas priekšsēdētāja
 12. Dagnija Vībāne – MJ vadītāja
 13. Santa Grigorjeva – MJ vadītāja
 14. Ilze Zariņa – MJ vadītāja
 15. Kristīne Modnika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 16. Zaiga Vēvere- mācīšanās konsultante
 17. Inese Rāviņa – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 18. Dace Seglēre – angļu valodas skolotāja
 19. Dzintra Priekule – ģeogrāfijas un sociālo zinātņu skolotāja
 20. Ilze Blūma – matemātikas skolotāja

Metodiskās padomes sastāvs apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē 2023. gada 30. augustā.

Mācību jomu (MJ) sastāvs, to vadītājas apstiprinātas pedagoģiskās padomes sēdē 2023. gada 30. augustā.

Metodiskā tēma 2023./2024. m. g.: "Pilnveidotā izglītības satura īstenošana skolēnu un skolotāju sadarbībā, dažādojot metodiskās pieejas un vērtēšanas veidus, attīstot izglītojamo lasītprasmi, argumentēšanu un citas caurviju prasmes, uzsverot zināšanu nozīmi, veicinot viņu mācību motivāciju, personības attīstību un izaugsmi."

Skolotāju sadalījums mācību jomās

JVĢ skolotāji – Jēkabpils novada izglītības iestāžu mācību jomu koordinatori

JVĢ GALVENIE UZDEVUMI mācību un audzināšanas darbā 2023./2024.m.g.