2024./2025.mācību gadā Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 virzieniem:

1) humanitārais (valodu) virziens (valodniecība, literatūrzinātne, svešvalodas, pedagoģija, žurnālistika, tieslietas, diplomātija),

2) humanitārais (mākslu) virziens (filoloģija, kultūras menedžments, sociālās zinātnes, komunikācijas studijas),

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija, vides zinības, lauksaimniecība),

4) matemātikas virziens (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas).

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību skatīt šajā saitē.

9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

1. Iesniegumu uzņemšanai 10. klasē vēlams iesniegt savlaicīgi (jau no 3.jūnija), lai varam sākt komplektēt izvēlētajos virzienos klašu sastāvu. Iesniegumu  var nosūtīt arī elektroniski parakstītu uz adresi jvg@edu.jekabpils.lv.
Atbilde par uzņemšanu ģimnāzijā tiks nosūtīta pēc pamatizglītības dokumentu iesniegšanas un rezultātu izvērtēšanas saskaņā ar noteikto “Izglītojamo uzņemšanas kārtībā”.

2.  Lūgums 8.punktā norādītos dokumentus iesniegt ģimnāzijas kancelejā Rūdolfa Blaumaņa ielā 27 no 1. līdz 5.jūlijam no plkst. 9:00 līdz17:00. 
Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

3. Skolēniem, kuri objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 5.jūlijam, papilduzņemšana turpināsies no 21. līdz 23.augustam.

4. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

5. Izvēlētā virziena padziļinātajos kursos - divos skolas noteiktajos un izglītojama galvenajā izvēlē - pamatizglītības sekmju izraksta gada vērtējums ir vismaz 5 balles un to summa ir nav mazāka par 17.

6. Valsts pārbaudes darbos apguves līmenis nav zemāks par 20%.

7. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase vai ID karte.

8. Ģimnāzijas kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

8.1. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),

8.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu, centralizēto eksāmenu sertifikātus (uzrāda oriģinālus),

8.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),

8.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,

8.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,

8.6. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu dzīvošanai internātā, ja skolēnam tas nepieciešams (iesnieguma forma *.pdf formātā vai MS Word formātā),

8.7. skolēna motivācijas anketu (anketas forma *.pdf formātā vai MS Word formātā).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!