Sākums Mācības

Jēkabpils Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

Programmas nosaukums (kods) Licences Nr., akreditācijas derīguma termiņš Klases 2020./2021.m.g.

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Programmai ir 4 virzieni – matemātikas, dabaszinību, humanitārais (valodu) un humanitārais (mākslu).
Katram virzienam ģimnāzija ir noteikusi divus obligāti apgūstamos padziļinātos kursus. Trešo kursu skolēns izvēlas no piedāvātajiem. Savukārt ģimnāzija kā trešo kursu apstiprina skolēnu vairākuma  izvēli.

V_3397, 23.05.2021. 10.ab
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (23017111) V_3633, 23.05.2021. 7.a
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (23017111) V_3632, 23.05.2021. 7.abc
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) V-9221, 23.05.2021. 11.c, 12.b
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011) V-9222, 23.05.2021. 12.c
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  (31013011) V-9223, 23.05.2021. 11.ab, 12.ac
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (23013111) V-9226, 23.05.2021. 8.abcde
9.abcd
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma  (23014111) V-9227, 23.05.2021. 9.a