17
Sept
Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2020./2021. mācību gadā
ivetao Īsā saite

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad finansējums tika piešķirts 1. - 12. klašu skolēniem, šajā mācību gadā projektā tiks iesaistīti tikai 7. - 12. klašu izglītojamie.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Aicinu pedagogus un skolēnus izteikt priekšlikumus karjeras pasākumu tematikai, rakstot e-klases pastā vai tiekoties.

Paldies par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanas iepriekšējos gados! Vēlu mums veiksmīgu izdošanos arī šogad!

Pedagogs karjeras konsultants - Sarmīte Stikāne