Sākums ZNMO

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un SEB kopprojekta
Zemgales novada 6.– 9. klašu 19. matemātikas olimpiādes norises kārtība

Norises kārtība ir uzaicinājums uz Zemgales novada matemātikas olimpiādi

  1. Mērķi un uzdevumi
  2. Laiks un vieta
  3. Vadība
  4. Vērtēšanas komisija
  5. Dalībnieki
  6. Olimpiādes norise
  7. Olimpiādes darbu vērtēšana
  8. Apbalvošana
  9. Pieteikumi un informācija (pieteikšanās slēgta - sasniegts maksimālais dalībnieku skaits)
  10. Kontakti

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Veicināt 6.– 9. klašu skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu.

1.2. Pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas nestandarta matemātikas uzdevumu risināšanā.

1.3. Dot iespēju skolēniem apliecināt savas zināšanas un prasmes, pielietojot tās nestandarta situācijā.

1.4. Veicināt matemātikas skolotāju sadarbību.

2. Laiks un vieta

Olimpiāde notiek Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, datums tiks precizēts.

3. Vadība

Olimpiādi rīko Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju metodiskā komisija.

4. Vērtēšanas komisija

Darbu vērtēšanas komisija katrai klašu grupai tiek izveidota pirms olimpiādes no tiem skolotājiem, kuri pavada skolēnus.

5. Dalībnieki

5.1. Uz olimpiādi tiek aicināti tie 6.–9. klašu skolēni, kuri ir uzrādījuši labus rezultātus skolas vai rajona matemātikas olimpiādēs un ir iepriekš pieteikti šai olimpiādei.

5.2. Olimpiādes dalībnieku skaits šogad ir ierobežots. Maksimālais skaits – 250, tāpēc lūgums savlaicīgi pieteikties.

5.3. No katras paralēles pieteikt ne vairāk kā 3 dalībniekus; vai variējot klašu grupas no skolas – ne vairāk kā 12 dalībniekus.

5.4. Katru skolēnu grupu pavada matemātikas skolotājs. Ja skolēnu skaits grupā ir 10 un vairāk, tad nepieciešams vēl viens matemātikas skolotājs.

6. Olimpiādes norise

6.1. Olimpiādē skolēniem tiek piedāvāti to skolu matemātikas skolotāju sastādītie uzdevumi, kuru skolēni piedalās olimpiādē. Uzdevumi, kurus risinās skolēni, tiek noteikti ar izlozi pirms olimpiādes sākuma. Šīs olimpiādes rīkotāji (Jēkabpils Valsts ģimnāzija) savus uzdevumus nepiedāvā.

6.2. Katram skolēnam tiek piedāvāti 5 uzdevumi, kuru risināšanai paredzētas 3,5 astronomiskās stundas (210 minūtes).

6.3. Olimpiādes programma

9.00 – 9.30 dalībnieku reģistrācija (reģistrējoties komandas pārstāvis samaksā par pusdienām)
9.30 – 10.30 uzdevumu izloze
10.30 – 14.00 uzdevumu risināšana skolēniem
13.00 – 14.30 darbojas ēdnīca
14.30 – 16.30 pasākumi olimpiādes dalībniekiem, kuru laikā skolotāji labo olimpiādes darbus
Ap 17.00 olimpiādes noslēgums un uzvarētāju apbalvošana

7. Olimpiādes darbu vērtēšana

7.1. Katrs no piedāvātajiem pieciem uzdevumiem tiek vērtēts ar 10 punktiem, izņe­mot gadījumu, kad dalībnieks risina savas skolas skolotāju sastādītu uzdevu­mu. Par šādu uzdevumu skolēns iegūst ne vairāk, kā vidējo visu dalībnieku iegūto punktu skaitu.

7.2. Katras klases dalībnieku darbus vērtē pirms olimpiādes izveidotā vērtēšanas komisija. Visus lēmumus komisija pieņem ar balsu vairākumu. Komisijas lē­mums par dalībnieka vērtējumu nav pārsūdzams.

 8. Apbalvošana

8.1. Olimpiādes uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un atzinības rakstiem, sponsora (SEB Jēkabpils filiāles) balvām.

8.2. Apbalvojumu skaitu un to veidu nosaka vērtēšanas komisijas.

9. Pieteikumi un informācija

Dalībnieku pieteikumi jāiesūta līdz 2020. gada 6. martam, norādot dalībnieku skaitu, kas ēdīs pusdienas (€ 3,00).

Pa pastu jāiesūta četras aizzīmogotas aploksnes. Katrā aploksnē ir jābūt datorrakstā veidotam vienas klases uzdevumam 6.,7.,8.,9.klasei, kā arī tā izvērstam atrisinājumam (viena aploksne 6.klasei, otra aploksne 7.klasei utt.). Izvērstam atrisinājumam pievienot gaidāmā populārākā risinājuma vērtēšanas kritērijus, paredzot, par kādiem risinājuma soļiem cik punktu piešķirami. Uz aploksnes jāuzraksta klase, kurai uzdevums paredzēts, un tās skolas nosaukums, kura šo uzdevumu sastādīja.

Adrese uzdevumiem:       Matemātikas olimpiāde
                                    Jēkabpils Valsts ģimnāzija
                                        Blaumaņa iela 27
                                             Jēkabpils
                                              LV–5201, bet pieteikumi šeit
10. Kontakti

e-pasts:    valerjans.vizulis@jvg.edu.lv

Telefoni:   65237551  (ģimnāzijas kanceleja);

               65237550  (direktors Valerjans Vizulis).

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas, matemātikas, informātikas skolotāju
metodiskās komisijas vadītāja E. Vārna