Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti divās programmās:

1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (programmas kods 23017111),

2) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (programmas kods 23017111).

Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā Rūdolfa Blaumaņa ielā 27 pieņem no 1. līdz 7.jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem. Dokumentus var iesniegt arī tikai vecāki. Vēlams līdzi ņemt jau aizpildītu vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā).

3. Iesniegumu vēlams iesniegt savlaicīgi (jau no 1.maija), lai varam sākt komplektēt klašu sastāvus. Iesniegumu  var nosūtīt arī elektroniski parakstītu uz adresi jvg@edu.jekabpils.lv.
Atbilde par uzņemšanu ģimnāzijā tiks nosūtīta no 1.jūnija pēc 6.klases liecības iesniegšanas.

4. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

5. Ja objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 7.jūnijam, tad papilduzņemšana turpināsies no 19. līdz 22. jūnijam un no 23. līdz 25.augustam.

6. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),

6.2. 6.klases liecību,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!