2023./2024.mācību gadā Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 virzieniem:

1) humanitārais (valodu) virziens (valodniecība, literatūrzinātne, svešvalodas, pedagoģija, žurnālistika, tieslietas, diplomātija),

2) humanitārais (mākslu) virziens (filoloģija, kultūras menedžments, sociālās zinātnes, komunikācijas studijas),

3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija, vides zinības, lauksaimniecība),

4) matemātikas virziens (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas).

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību skatīt šajā saitē.

9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

1. Gaidām ģimnāzijas kancelejā Rūdolfa Blaumaņa ielā 27 no 22. līdz 28.jūnijam no plkst. 9:00 līdz 16:00 ar skolēna aizpildītu motivācijas anketu (anketas forma *.pdf formātā un MS Word formātā), vecāka (aizbildņa) aizpildītu un parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā) un pārējiem 6.punktā minētajiem dokumentiem. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Iesniegumu vēlams iesniegt savlaicīgi (jau no 1.maija), lai varam sākt komplektēt izvēlētajos virzienos klašu sastāvu. Iesniegumu  var nosūtīt arī elektroniski parakstītu uz adresi jvg@edu.jekabpils.lv.
Atbilde par uzņemšanu ģimnāzijā tiks nosūtīta pēc pamatizglītības dokumentu iesniegšanas un rezultātu izvērtēšanas saskaņā ar noteikto “Izglītojamo uzņemšanas kārtībā”.

3. Skolēniem, kuri objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 28.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies no 23. - 25.augustam.

4. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

5. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase vai ID karte.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),

6.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu, CE sertifikātu,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),

6.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,

6.6. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu dzīvošanai internātā, ja skolēnam tas nepieciešams (iesnieguma forma *.pdf formātā vai MS Word formātā).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!