2021./2022.m.g. 7.klašu skolēni turpinās kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi. Detalizēta informācija šajā saitē.

Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti:

1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (programmas kods 23013111),

2) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena izglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi (programmas kods 23014111).

Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā pieņem no 1. līdz 15. jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem. Dokumentus var iesniegt arī tikai vecāki. Vēlams līdzi ņemt jau aizpildītu vecāka (aizbildņa) iesniegumu.

3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Saistībā ar attālināto mācību procesu 2020./2021.mācību gadā, skolēniem, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles, iestājpārbaudījumi tiek atcelti.

5. Ja objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 7.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies no 23. - 25.augustam.

6. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),
6.2. 6.klases liecību,
6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Ģimnāzijas renovācijas dēļ kanceleja atrodas sporta zāles korpusā.

Sekojiet norādēm pie skolas!

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!