2020./2021.m.g. 7.klašu skolēni uzsāks kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi. Detalizēta informācija šajā saitē.

Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti:

1) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (programmas kods 23013111),

2) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena izglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi (programmas kods 23014111).

Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā pieņem no 1. līdz 5. jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem.

3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Skolēnus, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles un jākārto iestājpārbaudījums/-i:

4.1. vecāki piesaka skolēnu iestājpārbaudījumam/-iem pa tālruni 65237551 līdz 4.jūnija plkst.16:00;
4.2. iestājpārbaudījumu/-us  skolēni kārtos 5.jūnijā:

    • latviešu valodā plkst.10:00,
    • matemātikā plkst.11:00;

4.3. iestājpārbaudījuma/-u  rezultāti vecākiem tiks paziņoti telefoniski;
4.4. pēc rezultātu paziņošanas par uzņemšanu, skolēns kopā ar vecākiem iesniedz dokumentus ģimnāzijas kancelejā.

5. Ja objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 5.jūnijam, tad:

5.1. 25.augustā ir iespējama papilduzņemšana,

5.2. iestājpārbaudījumu/-us kārto 26.augustā:

    • latviešu valodā plkst.10:00,
    • matemātikā plkst.11:00.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),
6.2. 6.klases liecību,
6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!

Ja nāksiet kuplā skaitā, centīsimies saglabāt jūsu līdzšinējos klašu kolektīvus!